Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ

Foto Kita-HuberProfesor uczelni w Instytucie Filologii Germańskiej UJ i prodziekan Wydziału Filologicznego ds. badań naukowych i rozwoju. Studiowała filologię germańską i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie. W r. 2003 obroniła pracę doktorską pt. Verdichtete Sprachlandschaften. Paul Celans lyrisches Werk als Gegenstand von Interpretation und Übersetzung (Heidelberg 2004), a w r. 2016 uzyskała na UJ habilitację na podstawie monografii Jean Paul und das Buch der Bücher. Zur Poetisierung biblischer Metaphern, Texte und Konzepte (Hildesheim/Zürich/New York 2015). Jest stypendystką DAAD, Programu Franza Werfla (Uniwersytet Wiedeński), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldta (Ruhr-Uniwersytet w Bochum). Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się: poetyka i estetyka, kultura epistolarna XVIII i XIX w., współczesna literatura niemieckojęzyczna, związki między literaturą a innymi mediami, badania archiwalne i edytorstwo. Jest autorką edycji cyfrowej (wraz z prof. J. Paulusem) pt. Female Writers in the Varnhagen Collection. Digital Edition 2023 (http://schriftstellerinnen-varnhagen.eu ).

 

więcej o dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska (Koordynatorka)

Foto MiszalskaProfesor, zwyczajny w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. W latach 2004-2020 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Filologii Włoskiej. W latach 2005-2012 z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej. Członek Zarządu Centro Internazionale di Studi sul Seicento (CISS), członek Associazione Internazionale Professori di Italiano (AIPI) i Associazione Italiana Polonisti (AIP). Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatury włoskiej okresu średniowiecza, baroku i współczesności, włosko-polskich relacji kulturalno-literackich na przestrzeni wieków oraz przekładu literackiego w kontekście historycznym. Zainteresowania dawnym przekładem literackim wiążą się z badaniami zasobów archiwalnych. W latach 2008-2011 uczestniczyła w projekcie badawczym „Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze berlińskim w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie”, finansowanym z funduszy norweskich, opracowując włoskie manuskrypty, co zaowocowało publikacją I manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia (sec. XVII-XIX), Kraków 2012.

Jest współautorką i autorką kilku pozycji książkowych dotyczących historii przekładów i wpływów włoskich na kulturę i literaturę polską od czasów najdawniejszych po wiek XX.

Profil Google Scholar

mgr Barbara Bruks

Foto Barbara Bruks Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ w programie Interdyscyplinarnym i Międzydziedzinowym. Studiowała filozofię (w 2016 r. obroniła pracę magisterską) oraz przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła stypendia zagraniczne na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Uniwersytecie w Heidelbergu. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, przekłada literaturę niemieckojęzyczną.

Więcej: https://basiabruks.pl/https://stl.org.pl/profil/barbara-bruks/

 

 

dr Agnieszka Fluda-Krokos

Foto FludaAdiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, dyrektor Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Doktorat z zakresu językoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński); absolwentka Filologii Polskiej (UJ), Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz studiów podyplomowych – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Akademia Dziedzictwa (Międzynarodowe Centrum Kultury, UEK), Edytorstwo (UP). Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, uczestniczka ok. 60 konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół informacji, cyfryzacji, znaków proweniencyjnych (szczególnie ekslibrisów) oraz bibliotek i zbiorów specjalnych. Przewodnicząca Rady Naukowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, członkini m.in. Rady Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Naukowej Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Profil Google Scholar

dr Monika Jaglarz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, bibliotekarz-rękopiśmiennik. W 2003 r. obroniła pracę doktorską pt. Księgarstwo krakowskie w XVI w. Od 1999 r. pracownik Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, w latach 1999-2005 oraz od 2012 roku jeden z kuratorów zbiorów berlińskich w BJ, a w latach 2005-2011 kierownik Oddziału Rękopisów BJ.

Prace badawcze koncentruje na opracowaniu rękopisów nowożytnych (w zespole Inwentarza rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej) oraz edycji źródeł rękopiśmiennych. Uczestniczka programów badawczych związanych z opracowaniem rękopisów w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a także rękopisów ze zbiorów berlińskich w Bibliotece Jagiellońskiej (m.in. Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze «berlińskim» w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Romańskiej) oraz współautorka kilku publikacji na ten temat (m.in. Der Nachlass Alexander von Humboldt in der Jagiellonen-Bibliothek, bearb. von Dominik Erdmann, hg. von Monika Jaglarz, Kraków 2019).

dr Lucyna Nowak

Jest pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej (kustosz dyplomowany). Ukończyła studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymując stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych (1994 r.), na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa. Jej praca doktorska obejmująca krytyczną edycję dzieła Quaestiones disputatae super octo libros „Physicorum” cum glossis Ioannis Isneri, wydana drukiem w ramach serii „Acta Mediaevalia”, t. IX (1996), uzyskała w 1997 r. wyróżnienie przyznane przez „Commissio Leonina” i „Cusanus-Kommission”. Od 1988 r. jest zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, gdzie od 1990 r. nieprzerwanie pracuje nad rękopiśmiennymi tekstami średniowiecznymi. Rezultatem jej badań są publikacje naukowe oparte w większości na niewydanych dotąd źródłach. Jest współautorką fundamentalnego dla nauki dzieła, jakim jest Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur (vol. 6-11, wyd. 1996-2016). Poza działalnością badawczą, na którą składa się również udział w ważnych projektach krajowych i międzynarodowych, prowadziła także specjalistyczne wykłady z zakresu mediewistyki dla studentów.

dr hab. Iwona Piechnik, prof. UJ

Profesor uczelni na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała filologię romańską na UJ i filologię ugrofińską na Uniwersytecie w Helsinkach. Specjalizuje się w językoznawstwie historycznym i typologicznym, socjolingwistyce i w badaniach historyczno-kulturowych, ze szczególnym zainteresowaniem ewolucją komunikacji za pośrednictwem mediów oraz rozwojem technologii elektronicznych i wykorzystaniem ich w języku. Jej główne obszary badań skupiają się na związkach między językami indoeuropejskimi i uralskimi.

dr Anna Rzepka

Jest absolwentką filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; pracę doktorską przygotowała w zakresie dawnych literatur romańskich, hiszpańskiej i portugalskiej, w ujęciu porównawczym. Ponadto ukończyła studia poświęcone książce dawnej, zbiorom specjalnym i archiwaliom na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2008-2011 uczestniczyła w projekcie badawczym „Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze berlińskim w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie”, pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Tylusa, opracowując manuskrypty hiszpańskie, portugalskie i katalońskie. Jej zainteresowania badawcze i publikacje naukowe koncentrują się wokół zagadnień historycznoliterackich związanych z literaturami iberyjskimi w okresie od średniowiecza do końca XIX wieku.   

dr Agnieszka Sowa

Foto SowaAdiunkt w Katedrze  Literatury  Niemieckojęzycznej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatrudniona w IFG od roku 2010; jest absolwentką filologii germańskiej  oraz filologii polskiej (specjalność: komparatystyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2013 roku obroniła doktorat pt. Marienmotive in der deutschsprachigen Literatur nach 1918 (an ausgewählten Beispielen), monografia o tym samym tytule ukazała się również w 2013 roku. Jej zainteresowania badawcze to literatura współczesna, związki między literaturą a religią, zagadnienia z obszaru intermedialności, komparatystyka literacka, kultura epistolarna XIX w. Brała udział w projektach związanych z kolekcją Varnhagena ze zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej przechowywaną w Bibliotece Jagiellońskiej.

mgr Katarzyna Szarszewska

Foto Szarszewska Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ w programie literaturoznawstwo i pracownik w projekcie Pisarki z Kolekcji Varnhagena – listy, dzieła, relacje (Schriftstellerinnen aus der Sammlung Varnhagen – Briefe, Werke, Relationen). Studiowała filologię germańską i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Alpen-Adria-Universität w Klagenfurcie. W 2020 r. w Instytucie Filologii Germańskiej UJ uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Sklepy cynamonowe“ von Bruno Schulz in der Übersetzung Doreen Daumes. Zur Übersetzbarkeit der Konstruktion von Zeit und Raum, a w 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ obroniła pracę magisterską pt. Restytucja dzieł sztuki w prawie i praktyce austriackiej. Jest stypendystką DAAD oraz programu Erasmus i laureatką Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jej zainteresowania badawcze to: epistolografia kobieca XVIII i XIX w., badania archiwalne, przekład literacki i restytucja mienia.

mgr Adam Szczepaniec

Bibliotekarz w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej. Absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ w ramach programu Nauki o Sztuce przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą albumom przyjaźni z 2. połowy XVI i 1. połowy XVII wieku ze zbiorów berlińskich, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej. Laureat Nagrody Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom Śląska (2020, 2021). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2023). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii kultury i sztuki w Europie Środkowej w XVI-XVII w., ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. Autor kilku artykułów naukowych.

dr Elżbieta Zarych

Foto ZarychStudiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (komparatystyka), gdzie następnie w 2002 r. obroniła doktorat z literaturoznawstwa; obydwie prace w zakresie polskiego i niemieckiego romantyzmu. Stypendystka m.in. GFPS (Jena) i Instytutu Włoskiego (Genua). Przez wiele lat związana z Wydziałem Polonistyki UJ (literatura polska, komparatystyka, edytorstwo); współpracowała z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Instytutem Filologii Germańskiej UJ. Równolegle od 2001r. pracowała w wydawnictwach oraz współpracowała z licznymi instytucjami kultury. Obecnie zatrudniona w Instytucie Literatury oraz w grancie flagowym DiHeLib. Brała udział w wielu projektach oraz grantach polskich i międzynarodowych, m.in. Antyk w romantyzmie, Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds Of Imagination czy Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí / Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. Autorka licznych książek i artykułów naukowych, popularnonaukowych i leksykonów, w tym dwu monografii z przekładem baśni Ludwiga Tiecka i Josepha von Eichendorffa. Przetłumaczyła ok. 50 książek z języków niemieckiego i włoskiego, ostatnio Franz Kafka. Rysunki, pod red. A. Kilchera (Kraków 2023). Interesuje się szeroko pojętymi badaniami interdyscyplinarnymi i porównawczymi skupionymi wokół literatury, wyobraźni, baśni, ilustracji, edytorstwa oraz przekładu.

dr hab. Paweł Zarychta, prof. UJ

Foto ZarychtaAdiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UJ. Studiował filologię germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze. Stypendysta DAAD, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. W roku 2006 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Spott und Tadel. Lessings rhetorische Strategien im antiquarischen Streit (wyd. Frankfurt a. M. et al. 2007), a w roku 2023 stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Selbstinszenierung und Gedächtnisbildung. Rosa Maria Assing in Briefen und Lebenszeugnissen aus der Sammlung Varnhagen. Edition und Kommentar (wyd. Berlin et al. 2021-2). Kierował projektem NCN Opus Spuścizna i pamięć. Strategie przekazu i utrwalania kultury w I połowie XIX w. na przykładzie archiwum Rosy Marii i Davida Assingów w zbiorach Varnhagena w Krakowie, uczestniczy w projekcie NCN/DFG Pisarki z Kolekcji Varnhagena. Listy, dzieła, relacje. Współkurator trzech wystaw poświęconych niemieckojęzycznym zasobom rękopiśmiennym w Bibliotece Jagiellońskiej. W pracy naukowej zajmuje się literaturą niemieckojęzyczną XVIII i XIX w., specjalizuje się w badaniach rękopisów niemieckich z tego okresu. W polu jego zainteresowań leżą ponadto polsko-niemiecki transfer literacki, teoria i praktyka przekładu.

Profil w portalu academia.edu

dr Anna Żymełka-Pietrzak

Foto ZymelkaJest absolwentką psychologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też w 2022 roku obroniła interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. „Atopia Johanna Georga Hamanna. Teologiczne, hermeneutyczne i estetyczne założenia sokratycznego pisarstwa Maga Północy”, która została wyróżniona w konkursie "Monografie" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest absolwentką Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ (Koordynator)

Foto SapaJest dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej oraz pracownikiem badawczo-dydaktycznym Instytutu Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania na temat współczesnej komunikacji naukowej, zachowań informacyjnych i podmiotu informacyjnego oraz zarządzania informacją. Podejmuje też problematykę metodologii badań informatologicznych i funkcjonowania bibliotek akademickich. Wyniki badań publikował między innymi w Library and Information Science Research, Aslib Journal of Information Management, Information Research, Libri: International Journal of Libraries and Information Studies, Scientometrics, Przeglądzie Bibliotecznym i Zagadnieniach Informacji Naukowej. Jest autorem dwóch książek i redaktorem jednej.

mgr inż. Arkadiusz Brzoza

Magister inżynier systemów teleinformatycznych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu infrastrukturą sieciową i administracją serwerami. Zawodowo związany z Biblioteką Jagiellońską, odpowiada za infrastrukturę sieciową i serwerową oraz za część aplikacji dostarczanych pracownikom i studentom UJ. Uczestnik wielu projektów m.in.: "Patrimonium - dygitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej", "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ".

W projekcie DiHeLib odpowiedzialny za bezpieczeństwo zasobów cyfrowych.

mgr Anna Krzak

Foto KrzakKierownik Sekcji Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Studiowała informację naukową i bibliotekoznawstwo na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. obroniła pracę magisterską pt.: Budowa bibliotek szkół wyższych po 1980 roku. Zagadnienia polityki edukacyjnej, finansowej, modernizacji i funkcjonowania bibliotek. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe: społeczeństwo informacyjne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika sekcji Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej w Oddziale Dygitalizacji Biblioteki Jagiellońskiej. Była koordynatorem publikowania zbiorów w projektach: Patrimonium, Patrymonium – Zabytki piśmiennictwa, Berlinka Polonica. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się: architektura i design bibliotek, zachowania użytkowników bibliotek (w szczególności uczniów szkół średnich i seniorów), dzieła osierocone, digitalizacja zbiorów, komunikacja międzykulturowa. W projekcie DiHeLib będzie odpowiedzialna za publikowanie digitalizantów w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

mgr Justyna Mączka

Pracownik Oddziału Komputeryzacji Biblioteki Jagiellońskiej. Studiowała informację naukową i bibliotekoznawstwo oraz zarządzanie informacją na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pełni funkcję administratora systemu bibliotecznego Alma oraz wyszukiwarki zasobów bibliotecznych Primo w Bibliotece Jagiellońskiej. Była uczestnikiem projektu Patrimonium. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się: zachowania informacyjne w Internecie, przepływ informacji w Internecie, nowe media, społeczeństwo informacyjne, nowe praktyki systemów bibliotecznych. W projekcie DiHeLib będzie odpowiedzialna za import metadanych pozycji opracowanych w projekcie do systemu bibliotecznego Biblioteki Jagiellońskiej.

dr Monika Michalska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, od 2022 r. zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej w Oddziale Zbiorów Specjalnych, w Sekcji Rękopisów. Jest członkiem projektu badawczego Polskiej Akademii Umiejętności, Korespondencja Jagiellonów. Europejskie kontakty dynastii w późnym średniowieczu. Uczestniczka seminariów oraz workshopów poświęconych paleografii oraz digital humanities. Obszary badawcze: historia monastycyzmu średniowiecznego, w szczególności Zakonu Cystersów, historia mentalności, korespondencja średniowieczna, kultura krajów niemieckojęzycznych, dziejopisarstwo średniowieczne. Niektóre ważniejsze publikacje: Niecni Słowianie, wyimaginowany fundator, benedyktyni i dzik. Tradycja fundacyjna klasztoru cystersów w Pforcie do końca XV wieku, “Kwartalnik historyczny”, 126 (2019),  s. 213–252; In the Service of Bellona: Images of "Militant Abbots" in Late Twelfth-and Early Thirteenth-Century Historiography of St. Gall (continuationes II and III of Casuum Sancti Galli), w: Between sword and prayer. Warfare and medieval clergy in cultural perspective,  red. R. Kotecki, J. Maciejewski, J. Ott, Leiden 2017, s. 369-403; Relacje mnichów henrykowskich z mieszczanami z Ziębic w świetle Księgi henrykowskiej, „Prace historyczne”, 143 (2016), s. 501-520. 

mgr Norbert Nocóń

Kierownik Oddziału Dygitalizacji Biblioteki Jagiellońskiej. Studiował informację naukową i bibliotekoznawstwo na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz administrację publiczną na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2019 r. obronił pracę magisterską pt.: Zastosowanie Internetu w administracji publicznej – wybrane zagadnienia. Obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Dygitalizacji Biblioteki Jagiellońskiej oraz koordynuje zakup specjalistycznych elektronicznych baz danych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był uczestnikiem w projektach: Patrimonium, Patrymonium – Zabytki piśmiennictwa. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: społeczeństwo informacyjne, zachowania użytkowników bibliotek, prawo autorskie, cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, Deep Web. W projekcie DiHeLib będzie odpowiedzialny za kierowanie przebiegiem oraz zaplanowanie bezpiecznego, masowego procesu skanowania i publikowania digitalizantów w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

dr Leszek Szafrański

Foto SzafranskiKoordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zasobów cyfrowych, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i szkoleniowiec. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Koordynuje pracami zespołu roboczego KZB ds. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grup eksperckich związanych z wdrażaniem otwartej nauki na uczelniach m. in.: Open Science w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities i Open Research Cluster w ramach Una Europa. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma wieloletnie doświadczenie w: projektowaniu i tworzeniu systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi, digitalizacji, udostępnianiu zbiorów bibliotecznych i naukowych w otwartym dostępie oraz ewaluacji działalności naukowej. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii "prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym".

mgr Aleksandra Szalla-Kleemann

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacja Konserwacja Papieru i Skóry. Od 2000 r. zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej w Sekcji Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów BJ. Od kwietnia 2009 jest kierownikiem Sekcji Konserwacji Zbiorów BJ. Uczestniczyła w projektach prowadzonych w Bibliotece, dotyczących konserwacji zbiorów, między innymi w Wieloletnim Programie Rządowym Kwaśny Papier, projekcie Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Patrymonium, pisząc programy prac konserwatorskich, sprawując nadzór konserwatorski nad przeprowadzonymi pracami, reprezentując Bibliotekę w czasie wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się: problematyka „Ochrony zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych”, z którego to przedmiotu prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II; a także zagadnienia dotyczące konserwacji zabytków dalekowschodnich, na temat której szkoliła się podczas kursów organizowanych w Japonii i Berlinie przez międzynarodową organizację ICCROM. W projekcie DiHeLib sprawuje nadzór konserwatorski nad zakresem i sposobem przeprowadzanych prac konserwatorskich.

mgr Ludwik Węgiel

Foto Wegiel Absolwent fizyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Kierownik Sekcji Reprografii Działu Dygitalizacji BJ, zajmuje się skanowaniem zbiorów BJ i kieruje pracami Sekcji Reprografii od 2015 r. W latach 2005 - 2014 pracował w Klinice Papieru w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kwaśny Papier.

mgr inż. Tomasz Zacharski

Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. rozwoju. Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Zatrudniony w Bibliotece Jagiellońskiej od 2005 r., zajmował się wdrożeniem technologii masowego odkwaszania i uruchomieniem instalacji Bookkeeper w Klinice Papieru Biblioteki Jagiellońskiej. W latach 2008-2013 kierował Kliniką Papieru Biblioteki Jagiellońskiej, w latach 2013-2018 kierował Oddziałem Zabezpieczenia Zbiorów, od 2018 roku pełni funkcję wicedyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. W latach 2017-2019 uczestniczył w realizacji projektu Patrimonium, w którym odpowiadał za rozbudowę infrastruktury sprzętowej w pracowni digitalizacyjnej oraz za proces digitalizacji. W 2019 r. uczestniczył w procesie wdrożenia nowego systemu bibliotecznego Alma oraz wyszukiwarki zasobów bibliotecznych, a obecnie nadzoruje prace związane z ich funkcjonowaniem i rozwojem. W projekcie odpowiada za nadzór nad importem metadanych opracowanych pozycji do systemu Alma.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Dyda

Adiunkt w Zakładzie Filologii Włoskiej. W 2019 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu językoznawstwa. W latach 2016-2018 była członkiem zespołu badawczego w projekcie Kultura romańska w Polsce (od średniowiecza do końca XVIII wieku) na podstawie kolekcji rękopisów francuskich i włoskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Jest autorką i współautorką licznych artykułów naukowych. W 2021 r. opublikowała monografię zatytułowaną Leggibilità e comprensibilità del linguaggio medico attraverso i testi dei foglietti illustrativi in italiano e in polacco (Wydawnictwo Peter Lang). Od 2021 jest uczestnikiem dwóch projektów badawczych: ALIHAS (A Linguistic Investigation of Hate Speech: How to identify it and how to avoid it) - UNA Europa oraz Romance languages for Slavic-speaking university studentsunder the Erasmus+ programme. Laureatka nagrody Rektora UJ za osiągnięcia naukowe (2022). Jest redaktorką strony internetowej projektu DiHeLib.

mgr Monika Marmuźniak

Foto MMKoordynator ds. promocji i kontaktu z otoczeniem Wydziału Filologicznego UJ. Absolwentka Zarządzania Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W projekcie zajmuje się prowadzeniem social mediów łącząc swoje wykształcenie, a także prywatne zainteresowanie fotografią, grafiką oraz poprzednie doświadczenie copywriterskie. 

 

mgr inż. Irena Stawowy

Pracownik administracyjny dziekanatu Wydziału Filologicznego na stanowisku starszy specjalista

Kontakt:

mail: irena.stawowy@uj.edu.pl 

tel.: 12 663 1085

mgr Barbara Nowak

Pracownik administracyjny Instytutu Filologii Romańskiej

Kontakt:

mail: nowak.barbara@uj.edu.pl 

tel.: 12 663 43 99